ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Централна система PharmaStar

 1. ЦЕНТРАЛА
  1.1. Настройки на ФармаСтар за работа с функционалността.
  1.1.1. В Централа-Централа меню Номенклатури->Парметри->Всички параметри
  за всеки обект трябва параметърът PHARM_USE_EMVS=1 (IntVal)

1.1.2. За аптека с PharmID=1 параметри:
EMVS_SERVER – Сървър (EMVS) – nbsbgprod.emvs-nbs.eu (StrVal)
EMVS_PORT_AUTH – Порт авт. (EMVS) – 8637 (IntVal)
EMVS_PORT – Порт (EMVS) – 8978 (IntVal)
EMVS_SSL – SSL (EMVS) – 1 (IntVal)

1.1.3. За всеки обект параметрите се настройват от меню Номенклатури->Параметри ->Данни за аптеката (верификация):
EMVS: ДА
Клиент:
Парола:

1.2. В Номенклатура->Артикули е добавено ново поле ‚Верифицира се‘, което трябва да бъде сетнато на ДА за всички артикули, които подлежат на верифициране и отпускане от Центалния хъб. Полето се сетва в аптеката след синхронизация.

Единични АПТЕКИ PharmaStar

За единичните АПТЕКИ важните параметри ще са настроени автоматично:

 

Важно: За единичните АПТЕКИ трябва да се въведат данните от меню Номенклатури->Параметри ->Данни за аптеката (верификация):
EMVS: ДА
Клиент: …………………………….
Парола: ……………………………

 

PharmaStar-Данни за аптеката (верификация)

 

1.3. При създаване на нов артикул, който има двумерен баркод, продуктовия код (GTIN/PC) се въвежда чрез бутона‚ Въвеждане на двумерен баркод‘(Ctrl+B). В Номенклатури->Артикули->Артикули натискате десен бутон на мишката -> Свързани таблици -> Баркодове на артикул:

Въвеждане на двумерен баркод

В полето ‚Код‘ сканирате двумерния баркод или въвеждате 14-те цифри на GTIN (PC) и натискате ENTER или ОК.

сканирате двумерен баркод

Двумерен баркод

 

Внимание: Не сканирайте двумерния баркод в командния ред, защото там не се отделя продуктовия код (GTIN/PC) и артикулът няма да бъде разпознат при продажба по баркод. Сканирайте го само в поле ‚Код‘ в диалога ‚Scan Code‘.

 

1.4. При добавяне на нов двумерен баркод към съществуващ артикул.
Налага се когато GTIN/PC не съвпада с някой от баркодовете на артикула. По стандарния начин за въвеждане на баркодове: В меню Номенклатури->Артикули->Артикули намирате артикула и го зареждате в грида. Натискате десен бутон на мишката -> Свързани таблици -> Баркодове на артикул. Продуктовия код (GTIN/PC) се въвежда чрез бутона ‚Въвеждане на двумерен баркод‘ (Ctrl+B).

Въвеждане на двумерен баркод

В полето ‚Код‘ сканирате двумерния баркод или въвеждате 14-те цифри на GTIN (PC) и натискате ENTER или ОК.

сканирате двумерен баркод

 

Двумерен баркод

 

Важно: Не сканирайте двумерния баркод в командния ред, защото там не се отделя продуктовия код (GTIN/PC) и артикулът няма да бъде разпознат при продажба по баркод. Сканирайте го само в поле ‚Код‘ в диалога ‚Scan Code‘.

 

1.5. Ново меню Номенклатури->Параметри->EMVS кодове
Чрез него ще може да управлявате кои нотификациии да се появяват като съобщения при верифициране и/или отпускане на лекарствените продукти, подлежащи на верификация.

PharmaStar-EMVS-Кодове

 

Когато хъбът върне код от поле‚Операция‘ и полето ‚Съобщение‘ е ДА за тази операция, в аптеката потребителят получава съобщение със съответния код, текст и цвят. Съобщението е под форма на диалог с потвърждение и отказ, т.е. потребителят има възможност да реши дали да продължи с продажбата на продукта или не.

 

 1. АПТЕКА
  2.1. Продажба в брой
  Верификацията на лекарствените продукти се извършва преди изгледа за избор на количество за отпускане.
  2.1.1. За да маркирате двумерния баркод трябва фокусът да бъде в поле ‚Търсене на артикул: ‘ и поле ‚По: ‘ да бъде БАРКОД.

 

PharmaStar-продажба по баркод

Програмата автоматично ви аутентикира пред хъба, намира артикула по GTIN/PC и го верифицира. Ако няма съответствие на GTIN(PC) с някой от въведените баркодове за артикула ще получите съобщение:

 

PharmaStar-Няма артикул в номенклатурата с такъв баркод

 

За да бъде добавен GTIN(PC), в Централата следвайте стъпки 1.2. или 1.3.

При успешно верифициране се отваря диалог ‚Въвеждане на количество‘. Количеството е винаги 1 и не може да се редактира. За делимите продукти е активна смяната на подмярка.

Ако Централния хъб не върне съобщение за проблем, може да продължите с изписването на следващ продукт и/или да приключите продажбата.

Ако Централния хъб върне съобщение за проблем при верифициране на лекарствения продукт, то ще ви излезе на екрана.

 

PharmaStar-серийният номер е незжестен

 

Имате възможност да се върнете отново в екрана за продажба без да отпускате продукта като натиснете ОТКАЗ.

При избор на ОК  се отваря диалога  ‚Въвеждане на количество‘, в който полето ‚Количество‘ е неактивно за редакция и е 1. Поради факта, че всяка опаковка има уникален сериен номер при изтриване на позиция от този изглед с F6 и Ctrl+Del, трябва да се уверите, че изтривате точно тази позиция, която ще върнете в склада като сравните серийния номер (SN) от опаковката с този, който е маркиран за изтриване.

При натискане на ‚-‘ или ‚+‘ за приключване на продажбата, всички позиции, които са верифицирани се записват като отпуснати в хъба.

Ако WEB услугата за отпускане не върне код за проблем с артикула, продажбата приключва по стандартния начин.

В случай, че върне такъв код на екрана на потребителя се появява съобщение и този код се записва в базата данни.

2.1.2. При търсене на артикул по име, код НЗОК, АТС, Код и в номенклатурата артикулът е маркиран, че се верифицира ще се появи диалог за ръчно въвеждане на продукт за верификация. Полетата със звездичка за задължителни за въвеждане и се намират върху опаковката на продукта.

PharmaStar-ръчно въвеждане на баркод

 

Двумерен баркод

 

При натискане на ОТКАЗ на този диалог ще може да сканирате отново двумерния баркод на продукта в полето ‚Търсене на артикул: ‘ с опция ‚По: ‘ =  БАРКОД и няма да ви се налага ръчно въвеждане на GTIN (PC) и Sr.No.(SN) от опаковката за да бъде верифициран.

Ако натиснете ОК след въвеждане на задължителните полета, лекарствения продукт се верифицира.  Процесът по верификация е невидим за потребителя и ако сървиса не върне код за проблем с артикула се отваря диалога ‚Въвеждане на количество‘. Количеството е винаги 1 и не може да се редактира. За делимите продукти е активна смяната на подмярка.

Ако Централния хъб не върне съобщение за проблем, може да продължите с изписването на следващ продукт и/или да приключите продажбата с ‚-‘.

Ако хъбът върне код за проблем с артикула, на екрана ще се появи съобщение.

 

PharmaStar-серийният номер е незжестен

 

Имате възможност да се върнете отново в екрана за продажба без да отпускате продукта като натиснете ОТКАЗ.

При избор на ОК  се отваря диалога  ‚Въвеждане на количество‘, в който полето ‚Количество‘ е неактивно за редакция и е 1. Поради факта, че всяка опаковка има уникален сериен номер при изтриване на позиция от този изглед с F6 и Ctrl+Del, трябва да се уверите, че изтривате точно тази позиция, която ще върнете на рафта като сравните серийния номер (SN) от опаковката с този, който е маркиран за изтриване.

При натискане на ‚-‘ или ‚+‘ за приключване на продажбата, всички позиции, които са верифицирани се маркират като отпуснати в хъба.

Ако WEB услугата за отпускане не върне код за проблем с артикула, продажбата приключва по стандартния начин.

В случай, че върне код за проблем с артикула на екрана на потребителя се появява съобщение и този код се записва в базата данни.

2.1.3. Ако търсите артикул по ID или маркирате стария баркод (EAN-13/8) ще изпишете артикула без да се верифицира, т.е. по начина, по който правите продажби до сега. Предвидено е за старите опаковки без двумерен баркод.

2.2. Бутон за верифициране и отпускане.
В случаите когато по технически причини (няма I-net, връзка с хъба, Web услугата не работи и др.) не сте успели да верифицирате и отпуснете лекарствените продукти, подлежащи на верификация през продажба имате възможност да го направите от Бутон ‚ Неверифицирани/неотпуснати ЛП ‘, в момента, в който техническите причини бъдат отстранени.

 

PharmaStar-Бутон ‚ Неверифицирани/неотпуснати ЛП

 

При натискане на бутона се отваря таблица с всички неверифицирани и/или неотпуснати артикули. След натискане на ОК те се изпращат към хъба. Ако Web услугата върне код за проблем с артикула, то той се визуализира на екрана като съобщение.

2.3. Лекарственият продукт няма да бъде верифициран и отпуснат при продажба ако не отговаря на следните условия и не се спазват следните действия:
2.3.1. Не е маркиран в номенклатурата;
2.3.2. Няма двуизмерен баркод в/у опаковката;
2.3.3. Не сте в документ ‚Продажба в брой‘.
2.3.4. При продажба се търси по име, код НЗОК, стар баркод, ИД и не се въведат необходимите полета и/или се натисне ОТКАЗ на диалога за ръчно въвеждане на продукт за верификация.

 

2.4. Всички действия по верифициране на лекарствените продукти предвидени в Директивата могат да бъдат направени през меню Справки->Верификация:

 

PharmaStar-Справки->Верификация

2.5. Тест на настройките на баркод четеца.
В меню Справки->Верификация->Тест сканиране сканирайте двумерния баркод от опаковката. Резултатът трябва да съдържа правилните продуктов код, сериен номер, партиден номер, срока на годност и NN, които са посочени върху опаковката. Не трябва да има никакви допълнителни символи.

 

PharmaStar-тест сканиране

 

Ако при сканиране на двумерния баркод получите съобщение:

 

PharmaStar-Грешка при сканиране

 

Важно: Моля, обърнете се към доставчика, от който сте закупили четеца за да бъде програмиран за четене на двумерни баркодове по изискванията на Българската организация по верификация https://www.bgmvo.org/bg/.