Project Description

Основни функционални възможности

 • Всички видове счетоводни операции (касови, валутни, фактурни и други) на база първични счетоводни документи
 • Автоматично контиране на определени операции (например, по дълготрайни активи, заплати и себестойност на готова продукция, валутна преоценка)
 • Операции с валута
 • Поддържане на кръстосани курсове
 • Преоценка на материали и чужди валути
 • Водене на стоки и материали в количество и валута
 • Поддържане на средни цени, първа входяща – първа изходяща (FIFO), последна входяща – първа изходяща (LIFO), изтичащ срок на годност (FEFO), по конкретно избрана партида  и други методи за изписване на материални запаси
 • Модул Основни средства – Счетоводен и Данъчен амортицационен план
 • Историзация на промените по дълготрайните активи
 • Преоценка на основните средства
 • Копиране, сторниране и коригиране потвърдени счетоводни операции
 • Изготвяне на ДДС дневници
 • Следене на разплащания
 • Автоматично закриване на плащанията и задълженията
 • Провизиране на задълженията съгласно зададени периоди
 • Автоматично извършване на приключвателни операции
 • Автоматично отписване на приходи и разходи за бъдещи периоди
 • Операции по предварително зададени шаблони
 • Поддържане на „горещи“ салда
 • Бюджети по разходни сметки
 • Поддържане на аналитична главна книга в съответствие с пълната аналитика на сметкоплана
 • Генериране на различни видове оборотни ведомости в зависимост от аналитичността на сметките
 • Настройка на потребителски оборотни ведомости с произволно групиране и сортиране
 • Изготвяне на стандартни счетоводни отчети (Баланс, ОПР, Паричен поток, Собствен капитал и други )
 • Подготовка на детайлизирани данни за изготвяне на отчети по западни стандарти (Сash flow, Trial balance, Income and Expenses Statement и др.)
 • Комбиниран отчет главна книга и оборотна ведомост (Главна книга с начални салда)
 • Справки за движение /хронология/ по сметки и по жунали /папки/
 • Импорт/експорт на данни
 • Експорт към MS Excel, Open Office и други програми
 • Историзация на всички операции по всички подсистеми за неопределен период от време
 • Едновременна работа в неограничен брой периоди и години
 • Заключване на счетоводните периоди на две нива – само за операциите, които правят записи в дневниците по ЗДДС, и пълно заключване
 • Динамични управленски анализи

Предимства

Системата има богати възможности за специфични управленски финансови справки. Те се разработват съгласно нуждите на клиента за обработка и анализ на информацията.

Структура на сметкоплана и нива на аналитичност

В Atlas Finance се поддържат 10 нива на аналитичност към дадена сметка. Системата предоставя възможност за използване на връзки между отделните аналитични признаци, което разширява възможностите за анализ на счетоводната информация. Поддържа се и така наречената документна аналитика към сметка. Богатството от аналитики позволява да се води подробна аналитична отчетност като основа за задълбочено управленско счетоводство и разработка на допълнителни управленски справки.

Управление на бюджети

Системата поддържа бюджети на годишна, тримесечна и месечна база на различни нива – счетоводна сметка, счетоводна сметка и аналитичен признак, комбинация от аналитични признаци.

Работа с различни валути

В Atlas Finance няма ограничение на броя различни валути, с които да се работи. Дадена е възможност всички валутни документи да са в произволна валута.

Интеграция с останалите модули на системата

Системата поддържа 5 нива на автоматично контиране на документите – на ниво артикул, на ниво документ – напълно или частично автоматично, дневни счетоводни обработки, месечни счетоводни обработки.

Разходи и приходи за бъдещи периоди

Atlas Finance е разработен с цел улеснавяне разсроченото признаване на Разходи за Бъдещи Периоди (РБП) и Приходи за Бъдещи Периоди (ПБП). Може да се използва за всякакъв вид приходи или разходи за бъдещи периоди, чието признаване е периодично – месечно или дневно в зависимост от избрания начин на разсрочване.

Холдингова структура

Atlas Finance позволява да се дефинира консолидиран многофирмен модел, предоставящ възможност да се управлява структура тип холдинг – съставена от отделни юридически лица, за чиито управленски и отчетни цели се изработват консолидирани отчети.