Project Description

Общо представяне на PharmaStar

Управление на продажбите на дребно на лекарствени средства

PharmaStar

От началото на 2005 година фирма AS Systems предлага на българския пазар интегрираната информационна система  PharmaStar ERP.
PharmaStar е съвременен продукт, подходящ както за отделна аптека така и за сдружение от аптеки, вериги от аптеки с богати възможности за оптимизиране и управление на бизнес-процесите.
Нова клиент-сървър архитектура базирана на – Microsoft SQL Server. Тази модерна технология се отличава с бързина, висока производителност и надеждност.
Специално подготвена за Вас номенклатура с над 30 000 позиции.
Непрекъсната актуализация, следваща законовите промени.
Mодул за автоматично генериране на заявки към доставчици на базата на среднодневни продажби и минимални количества. Заявки през Интернет /модул PharmaWeb/ към основните търговци на едро в България.
Оптимизиран интерфейс за бързи продажби с минимално време за обработка на една продажба.
Съвместимост с всички фискални устройства, налични на българския пазар.
Автоматично изписване до три нива на опаковане на продуктите и лекарствените средства, които продавате.
Вграден модул за клиентски карти за стимулиране лоялността на Вашите редовни клиенти и привличането на нови.
Възможност за детайлен анализ и управление на процесите, протичащи в аптеката, при пълен контрол на достъпа до информацията.

Какво ново предлага PharmaStar

За управление на Вашата аптека

 • Специално оптимизиран интерфейс за бързи продажби
 • Работа с клиентски карти за стимулиране на лоялността на редовни клиенти
 • Дефиниране и управление на сложни маркетингови програми
 • Автоматично изписване до три нива на опаковане
 • Автоматично генериране на заявки към доставчици на базата на среднодневни продажби и минимални количества
 • Заявки през Internet-модул PharmaWeb
 • Непрекъсната актуализация, следваща законовите промени
 • Детайлен анализ и управление на бизнес процесите
 • Надеждност и висока производителност на процесите

За управление на обединение или верига от аптеки

 • Оптимизиране на разходите чрез създаване на едно интегрирано решение
 • Автоматично обединение на отделните аптечни бази-данни в една единна, централизирана база-данни
 • Автоматично осчетоводяване във финансово-счетоводен модул на Atlas ERP
 • Мощен и модерен инструментариум за създаване на бизнес анализи, използвайки централизираната база данни
 • Централизирано управление и оптимизиране на паричните и стокови потоци
 • Централизирано управление на номенклатурите на стоки, доставчици, клиенти
 • Централизирано управление на цени, ценови политики и промоционални кампании