Актуализация на програмата PharmaStar от 01.09.2016 г.

Променя се допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите по чл.4,
т.1 и 4 от ЗВВ, с оглед привеждане в съответствие на договора с НАРЕДБА № 2 от 29 юли 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

В случаите по ал.1, когато лекарствените продукти са предписани на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, лицата получават лекарствените продукти безплатно. Възложителят заплаща на Изпълнителя пълната стойност на тези лекарствени продукти.

 

Актуализацията да се прилага само от аптеки, който работят с Военноинвалиди и Военнопострадали.

 

Актуализация на PharmaStar от 01.09.2016