Считано от 29.03.2016 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 489 300 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 342 510 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 291 133,50 лeвa, а на националното съфинансиране –  51 376,50 лeвa. Проектът на „Ей Ес Ес” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „Ей Ес Ес” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на съществуващи уеб-базирани и облачни софтуерни услуги; разширяване на производствения капацитет за уеб-базираните и облачни софтуерни услуги с 219% както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; ръст в приходите от продажби на дружеството с около 20% в средносрочен план; стартиране на експорт и постигане на 8% дял на износа общо в приходите, а при уеб-базираните и облачни софтуерни услуги – 13,63%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта – 17,51%; нарастване на производителността с 15,06%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,55% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 16,24%.