РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ НЗИС

Във PharmaStar са разработени два варианта за работа с електронни рецепти – платен и безплатен. В платената версия повечето процеси се изпълняват автоматично, докато в безплатната версия се налага да се копират УИН на лекар, амбулаторен лист и номер лекарска рецепта, а позициите от рецептата се търсят и изписват ръчно.

Електронните рецепти могат да изпълняват само от магистър фармацевт, като за целта се налага всеки да използва личен електронен подпис. В меню Номенклатури -> Фармацевти трябва да се попълнят данните за фармацевта – трите имена, длъжност и УИН .

Ако не сте направили регистрация за работа с Ел. Рецепти миналата година, трябва да започнете от :

Меню Номенклатури -> Системни -> Настройки на Web доставчици на Ел. рецепти, натискате бутон Registration и трябва да посочите номер на фактура, издадена от нас към аптеката, за да можем да Ви идентифицираме като наш клиент.
След това в Номенклатури –> Системни –> Настройка на WEB доставчици на Ел. Рецепти трябва да отбележите кой от вариантите , платени или безплатни Ел. Рецепти ще ползвате. Приети условия НЕотговаря за ползване на безплатна версия на вкарване на рецепти.

При приети условия ДА, прочетете внимателно текста и ако потвърдите ще получавате ежемесечни фактури за изпълнените от вас рецепти, които трябва да се платят до 10 –то число на месеца.

 

При първоначално стартиране на програмата излиза диалог, от който да изберете фармацевт и след като потвърдите ще въведете ПИН кода на електронния подпис.

При стартиране на продажба избирате бутона за ел. рецепта . След това избирате източник, в случая Национална здравно-информационна система (НЗИС).

Забележка: Частните електронни рецепти – са рецептите по НЗОК с баркод, които и до момента изпълнявате. Те са активни само при платената версия на системата.

Следва търсене на конкретната рецепта за изпълнение, което може да бъде по Национален реферетен номер (НРН) и дата на раждане на пациента или по ЕГН/ЛНЧ и дата на рецепта.

След като потвърдите с ОК, се визуализират наличните рецепти, отговарящи на зададените критерии (възможно е да са повече от една). Можете да прегледате данните във всяка от рецептите и да изберете желаната с ОК.

Появява се последващ диалог

След това продавате лекарствата по обичайния начин, верифицирате и след като отидете на екрана с рецептата, трябва да копирате от бланката с рецептата УИН на лекар, амбулаторен лист и да попълните номера на лекарската рецепта. Другите данни ще се копират автоматично.

В платения вариант всички тези реквизити ще се попълнят автоматично.

Забележка: В случай, че пациента и /или лекаря е нов ще се създадат автоматично, независимо дали версията на Е. Рецепти е безплатна или платена. Прехвърлянето между екрана с бланката за Ел. Рецепта и продажба/рецептата в програмата става с клавишите Alt+Tab или с мишката.

С бутон се прехвърлят и изписаните в екрана за продажби позиции по обичайния начин.

 

Тези полета се попълват когато получателят на лекарствата не е титуляра.

След като приключите рецептата и пуснете касова бележка ще се визуализира следното съобщение:

 

Забележка: в случай, че това съобщение не се визуализира рецептата не е валидирана в НЗИС (програмата няма да ви позволи да пуснете касова бележка). Само на успешно отписаните рецепти в НЗИС ще можете да пуснете касова бележка.

Новото поле „НРН изпълнение“ показва, че рецептата е успешно въведена в НЗИС. Същият номер можете да го видите и в рецептата (при проверка на рецептите) след издаване на касова бележка.

 

РАБОТА С БЕЛИ РЕЦЕПТИ

Поради липса на съответствия между кодовете на лек. продукти не можем да изпълняваме бели рецепти а само да изтегляме и визуализираме на екран.

Работа с белите рецепти ще се извършва ръчно, не в автоматизиран режим. При следващите действия в продажба се налага да копирате данните от рецептата на екрана и да изпишете лекарствените продукти в продажбата.