Влизате на екран Продажби и натискате бутон , след това се отваря филтър, където трябва да впишете ЕГН на пациента.

След това се отваря се нов филтър, откъдето да изберете последната рецепта, която дублирате и натискате OK.

Контролите за здравноосигурителен статус на лицето, изминал период от предходно изписване и отпускане остават валидни и се реализират по обичайния начин. Ако артикулът подлежи на верификация, ще се визуализира диалога за отписването/отпускането му.

При недостатъчно количество в склада програмата ви предупреждава, че не можете да изпълните рецептата и излиза следното съобщение:

След приключване на работа в екрана за продажба, се преминава към въвеждането на рецептата за съответната продажба. Тук автоматично в шапката ще се заредят всички данни от рецептата.

С бутон се прехвърлят и изписаните в екрана за продажби позиции.
Продажбата се приключва по обичайния начин с указване на сумата и начина на плащане.