Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, документирано чрез издаване на документ от ФУ

Сторниране на продажба

 • Отворете съществуваща продажба

 • От бутон (или Ctrl+J) се изисква потвърждение за сторниране:

 • Натиснете ДА
 • Автоматично се създава документ кредит-нота по продажба. Показва се диалог за отваряне на документа:

 • Натиснете ДА. Ще се отвори генерирания сторно документ.
 • Натиснете – (минус) за да потвърдите сторно документа и ДА за да потвърдите приключването на кредит нотата.

 • Ще се отвори диалог за избор на основанието за сторниране на продажбата:

 • PharmaStar извършва задължителна проверка за касова наличност и блокира операцията при липса на такава.
 • PharmaStar извършва задължителна проверка за касова наличност и позволява издаване на сторно касова бележка при операторска грешка.
 • ФУ разпечатва сторно касов бон.
 • Когато има издадена фактура към продажбата, трябва да генерирате и кредитно известие!
 • Сторно касовият бон е винаги в брой!

 

НОВО!!! Сторниране на плащане по документ за продажба

 • Добавен е нов бутон в екран Продажби – Документ за продажби в брой. Бутонът е видим само за потребители с право „MANAGER“.

В случаите когато се налага само коригиране на плащането към дадена продажба натиснете бутон .

След натискане на бутон ДА ФУ ще се отпечата сторно касов бон и в продажбата поле „Касов бон“ ще стане НЕ.

 • За да въведете ново плащане натиснете „-“ (бутон минус на клавиатурата).
 • При натискане на бутона при неприключена с касов бон продажба или при продажба със сторнирано плащане ще се появи съобщение:

Сторнирането на плащането е винаги с основание ‚Операторска грешка‘.

Новите функционалности ще са достъпни след актуализиране на програмата Pharmastar.