Реализиран е контрол на сумите по фин. отчет и полумесечното известие