След отстраняване на проблемите или ако няма такива ще се появи диалог