При натискане на бутона в поле „Кратка информация“ ще получите статуса на документа