Актуализирана версия на инструкцията!

(от 21.10.2019)

НОВО!!!  Настройки във ФармаСтар

 • От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете таб ‚Данни на фирмата‘ и попълнете полето ‚Форма на юридическото лице.‘
 • За регистрираните по ДДС аптеки от меню Номенклатури – Системни – Аптеки се уверете, че поле ‚Рег. ДДС‘ е със статус РАЗЛИЧЕН от „НЕ“.

!!! ВАЖНО Преди създаване на отчетен файл трябва да се уверите, че нямате разлика между рецепти и продажби и ако имате, то те задължително те трябва да бъдат коригирани, защото рецептите няма да бъдат отчетени в РЗОК. Използвайте справката за разлика между рецепти и продажби от меню Справки-Служебни.

I Създаване и изпращане на отчетен файл с рецепти

 1. От меню Документи – Отчети НЗОК изберете 7. Създаване на отчетен файл.

Въведете ИД на период-а, за който отчитате рецептите или го изберете от хелп-а (Alt+Z) и натиснете ОК.

Ако се появи съобщение:

Задължително натиснете НЕ и отстранете проблемите по рецептите.

НОВО!!! В отчетният файл за всеки отпуснат ЛП трябва да фигурира партиден номер. Той се взема автоматично от двуизмерния баркод за верифицираните артикули или от партидния номер в приходния документ.
Ако няма такъв, съответния ЛП излиза в справката „Проверка на рецептите“ като проблем „Рецепти, в които има лекарствени продукти без партидини номера“. Трябва партидните номера за тази ЛП да бъдат нанесени в приходните документи и след това да се генерира отново отчетен файл.

След отстраняване на проблемите или ако няма такива ще се появи диалог:

Натиснете НЕ, ако не желаете да изпратите файла.

При натискане на ДА файлът автоматично се изпраща към НЗОК и на екрана ще се появи съобщение:

Успешно изпращане на документа

Ако се появи следната грешка, уверете се, че ПИС е включен.

Включването става по познатият ви начин от меню Обработки – ПОМОЩНИК ЗА ПИС НА НЗОК, избор на цифров сертификат и въвеждане на парола. !!! НОВО Бутоните за изпращане на документи са неактивни, защото изпращането става автоматично.

 1. НОВО!!! Нотификации за отчетния файл
  След успешно изпращане на отчетния файл всички съобщения от НЗОК свързани с обработката му може да видите при натискане на бутона „Нотификации НЗОК“ в основния екран на ФармаСтар.

Бутонът е оцветен в сиво, когато няма нови съобщения, т.е. всички са били прочетени от някой потребител, за което има лог.
Ако бутонът свети в зелено, означава че имате нови известия от НЗОК, които са със статус „УСПЕШЕН“.

Ако бутонът свети в червено, означава че имате нови известия от НЗОК, които са със статус „НЕУСПЕШЕН“.

Ако имате повече от една нотификация с различен статус, бутонът се оцветява в жълто.

При натискане на бутона в поле „Кратка информация“ ще получите статуса на документа и съобщението, което НЗОК връща във връзка с този документ.

При натискане на ОК всички нови съобщения стават „прочетени“ и в базата данни се записва кой потребител и кога ги е прочел. Бутонът след кратко време става сив.

За подробна информация от НЗОК относно изпратен документ, маркирайте реда, на който се намира документа и натиснете бутон

Ако нотификацията от НЗОК изисква корекции в отчетния файл, то те следва да бъдат направени и пак да бъде изпратен по гореописания начин. Ще получите съобщение с предупреждение, че файлът вече е изпратен.

3.  НОВО!!! Създаване на финансов отчет за НЗОК във ФармаСтар

3.1.Финансовите отчети се създават отделно за пациенти с ЕГН и ЛНЧ, и за пациенти от ЕС и двустранни спогодби.
3.2. Отворете меню Документи – Отчети НЗОК – Финансов отчет НЗОК.
3.3. За създаване на нов отчет, използвайки предварително създаден шаблон, натиснете бутона (или Ctrl+T). Ще ви бъде показан екран за избор на клиент НЗОК/РЗОК. Изберете и потвърдете с OK.
3.4. Ще ви бъде показан екран за избор на период, за който се отнася отчетът. Изберете и потвърдете с ОК.
3.5. Ще се извършат проверки за коректност на рецептите. При открити нередности се показва съобщение:

3.6.Натиснете НЕ, за да видите справка за откритите проблеми.
3.7.Коригирайте откритите проблеми и натиснете отново бутона (или Ctrl+T) и повторете описаните по-горе стъпки.

 • Ако нямате закачено полумесечно известие в системата на НЗОК ще получите съобщение:

 • Ако натиснете бутон ДА в диалога, който ви се появи, трябва да въведете номера на месечното известие и да изберете 1. С ЕГН/ЛНЧ.

 • Ако имате полумесечно известие в системата на НЗОК и в ПИС-а на ФармаСтар ще преминете към т. 3.8.

3.8. Ще се генерират редове в отчета и суми към тях.
3.9. От бутон (или Ctrl+N) потвърдете отчета.
Реализиран е контрол на сумите по фин. отчет и полумесечното известие. Ако има разлика ще се появи съобщение:

Няма да може да потвърдите фин. отчет докато сумите не съвпаднат, т.е. трябва да поправите рецептите според полумесечното известие за одобрените рецепти.

За редактиране на потвърден отчет трябва да имате съответните права.

3.10.Натиснете бутон (или Ctrl+P) и на екрана ще се появи диалог за печат и експорт на ел. документ:

Изберете Експорт на ел. документ за изпращане към НЗОК.

При натискане на бутон ДА xml файлът ще бъде записан в папката на PharmaStar\NHIFFiles с име, което е номера на документа във ФармаСтар, ще бъде подписан и изпратен автоматично към НЗОК. Ще получите съобщение:

При натискане на бутон НЕ ще прекратите изпращането на документа.

3.11. От бутон (или Ctrl+P) разпечатайте отчета.

3.12. Извършете същите действия по създаване на фин. отчет за пациенти от ЕС и по двустранни спогодби, ако имате такива рецепти за отчетния период.

3.13. В бутона „Нотификации НЗОК“ ще може да проследите статуса и действията по обработката на документа, като цветът на бутона се сменя според наличието на нова нотификация и съответния статус по гореописания начин.

 1. НОВО!!! Преглед на полумесечно известие към финансов отчет за НЗОК
  Отворете на екран финансовия отчет, който е издаден въз основа на одобрените рецепти от НЗОК в полумесечното известие. За да го видите на екран натиснете бутона .

Полумесечно известие:

 1. НОВО!!! Спецификации
  Нов статус за неодобрените за плащане рецепти и/или позиции в рецептата.
  След получаване на полумесечното известие за одобрените рецепти ако има неодобрени рецепти, трябва да отворите на екран рецептата и да направите поле ,Валидна‘ = СТОРНИРАНА.

Ако имате неодобрени отделни лекарствени продукти от рецепта трябва да направите поле ‚ВАЛИДНА‘ =СТОРНИРАНА, което се намира на съответния ред.

!!! При отхвърлени рецепти или позиции от тях, трябва да се сетне полето ‚ВАЛИДНА‘ = СТОРНИРАНА преди създаване на финансов отчет за НЗОК.

За рецепти или отделни позиции отчетени с финансов отчет, за които трябва да се създаде кредитно известие към финансов отчет трябва да направите поле ‚Валидна‘ = КРЕДИТИРАНА.

 1. НОВО!!! Спецификации
  Променени са филтрите на спецификациите към финансовите документи. Могат да се генерират за всички отпуснати рецепти и само за одобрените в полумесечното известие в спецификациите и за всички и само за кредитираните във финансовите документи.