1.Номер на месечно известие

В сайта на НЗОК изберете 1 Електронни фактури, след това 2 Месечни известия и след като се заредят данните в таблицата натиснете 3 Икона „Бяло листче“ на реда за съответния отчетен период

Ще се отвори таблица с детайлите за месечното известие, от където трябва да вземете 4 номера му, който ще ви е необходим за създаване на финансовия отчет.

2.Настройки във ФармаСтар

НОВО!!!  От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете таб ‚Данни на фирмата‘ и попълнете полето ‚Форма на юридическото лице.‘

3.Създаване на финансов отчет за НЗОК във ФармаСтар

 • НОВО!!!  Финансовите отчети се създават отделно за пациенти с ЕГН и ЛНЧ, и за пациенти от ЕС и двустранни спогодби.
 • Отворете меню Документи – Отчети НЗОК – Финансов отчет НЗОК.
 • За създаване на нов отчет, използвайки предварително създаден шаблон, натиснете бутона (или Ctrl+T). Ще ви бъде показан екран за избор на клиент НЗОК/РЗОК. Изберете и потвърдете с OK.
 • Ще ви бъде показан екран за избор на период, за който се отнася отчетът. Изберете и потвърдете с ОК.
 • Ще се извършат проверки за коректност на рецептите. При открити нередности се показва съобщение:

 • Натиснете НЕ, за да видите справка за откритите проблеми.
 • Коригирайте откритите проблеми и натиснете отново бутона (или Ctrl+T).

НОВО!!! В диалога, който ви се появи, трябва да въведете номера на месечното известие и да изберете 1. С ЕГН/ЛНЧ.

 • Ще се генерират редове в отчета и суми към тях.
 • От бутон (или Ctrl+N) потвърдете отчета.

За редактиране на потвърден отчет трябва да имате съответните права.

НОВО!!! Натиснете бутон с принтера (или Ctrl+P) и на екрана ще се появи диалог за печат и експорт на ел. документ:

Изберете Експорт на ел. документ за изпращане към НЗОК и посочете папката, в която да бъде записан. Създава се xml файл с име, което е номера на документа.

 • От бутона с принтера (или Ctrl+P) разпечатайте отчета.
 • Извършете същите действия по създаване на фин. отчет за пациенти от ЕС и по двустранни спогодби, ако имате такива рецепти за отчетния период.

4.Изпращане на създаден ел. финансов отчет към НЗОК

 • Отворете ПОМОЩНИК ЗА ПИС НА НЗОК от меню Обработки

НОВО!!!

 • Натиснете „Изпрати финансов отчет“ и изберете създадения xml файл. Натиснете ОК на диалога за подписване.