Уважаеми партньори и клиенти,

Всички знаете, че от 25 юни 2018 г., понеделник, са наложени определени промени от НАП “ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ“ при проверката на здравно осигурителният статус на пациентите през програмата PharmaStar. Същите промени са наложени и при ръчна проверка в сайта на НАП.

Във връзка с тези промени, НАП уведомява НЗОК за следното:

„Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, Ви информирам, че след 25.06.2018 г. услугата, с която НАП предоставя информация за здравноосигурителния статус на лицата, няма да представя данни на пациентите за дата на раждане, пол, номер на идентификационен документ (лична карта, паспорт), тип на идентификационния документ, община, област, код на държава, град и адрес.
В тази връзка, моля да уведомите изпълнителите на медицинска помощ, които ползват структурираната информация за проверка на осигурителния статус на физическите лица вписани в регистъра на НАП, за предприетите от НАП действия„.