Относно: Списък с медицински изделия по групи, за които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.04.2017 г. / Изх. N20-00-178/31.05.2017 г. На НЗОК/.

Във връзка със Списъка за медицинските изделия по групи, за които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.04.2017 г., и във връзка с Решение РД-НС-04-48 от 26.05.2017 за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ „ са направени промени в актуализационния файл към софтуера на аптечните програми, съдържащ заплащаните от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели.
Въведен е нов тип медицинско изделие – 8 Сензор за инсулинова помпа.
Цитираното медицинско изделие ще бъде отпускано от аптеките по група „Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа„.
Направени са промени и към „ Изисквания към софтуера, обработващ рецептите от аптеките -01.06.2017 г. „. Изискванията са публикувани на портала на НЗОК в рубрика ‚Лекарства/Софтуер“. Промените са във връзка с „Указания за работа с медицински изделия по групи, за които НЗОК заплаща в условията на избънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група „, публикувано за портала на НЗОК в рубрика ‚ Лекарства / Медицински изделия и диетични храни‚.
Обръщаме внимание, че в случай на издаден протокол, съдържащ и трите, заплащани от НЗОК медицински изделия, прилагани с инсулинови помпи ( инсулинови сетове, исулинови резервоари и сензори ) може да бъде издадена една рецептурна бланка, но аптеката и РЗОК следва да съблюдават поотделно определените месечни стойностни лимити (259 лв. за 10 бр. От всеки вид инфузионен сет и резервоар за инсулин и до 136.80 лв. за 5 бр. Сензора.)

Забележка: Преди да актуализирате, излезте от програмата PharmaStar на всяко работно място. След това можете да актуализирате програмата!

Актуализация на PharmaStar от 02.06.2017